Polityka prywatnosci

Polityka prywatności ELEMIS.com


Niniejsza Witryna internetowa zbiera wybrane Dane osobowe od swoich Użytkowników.

Niniejszy dokument można wydrukować do wglądu, korzystając z polecenia Drukuj, dostępnego w ustawieniach każdej przeglądarki.

Właściciel i Administrator danych

Elemis Ltd

Unit D Poplar Way East

Cabot Park

Avonmouth

Bristol

BS11 0DD

Adres e-mail Właściciela: compliance@elemis.com

Nasz przedstawiciel w UE: Ponieważ nie mamy siedziby w Unii Europejskiej („UE”), wyznaczyliśmy dla celów artykułu 27 RODO przedstawiciela z siedzibą w Republice Irlandii, do którego możesz się zwrócić, z wszelkimi pytaniami związanymi z przetwarzaniem przez nas danych osobowych lub z niniejszą informacją o ochronie prywatności. Naszym przedstawicielem w UE jest Elemis IRL Limited z siedzibą pod adresem 14 Upper Liffey Street, Dublin 1, Republika Irlandii. Z naszym przedstawicielem UE można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres compliance@elemis.com

Typy zbieranych danych

Do Danych osobowych zbieranych przez niniejszą Witrynę internetową, samodzielnie lub z pomocą stron trzecich, należą: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania; imię; nazwisko; płeć; data urodzenia; numer telefonu; adres e-mail; hasło; państwo; identyfikator Użytkownika; adres do fakturowania; adres do wysyłki; dane dotyczące punktu sprzedaży; różne typy Danych; unikatowe identyfikatory urządzeń dla celów reklamowych (np. Google Advertiser ID lub IDFA); lokalizacja geograficzna.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego typu zbieranych Danych osobowych zostały przedstawione w odnośnych częściach niniejszej Polityki prywatności lub w polach informacyjnych wyświetlanych przed zbieraniem Danych.

Dane osobowe mogą zostać dobrowolnie przekazane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych dotyczących użytkowania, zebrane automatycznie podczas korzystania z niniejszej Witryny internetowej.

O ile nie stwierdzono inaczej, wszelkie Dane zażądane przez niniejszą Witrynę internetową są wymagane, a ich nieprzekazanie może uniemożliwić Witrynie świadczenie usług. W przypadkach gdy niniejsza Witryna internetowa informuje, że przekazanie jakichś Danych jest nieobowiązkowe, Użytkownicy mają prawo ich nie udostępniać, bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonalności Usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie Dane osobowe są wymagane, mogą skontaktować się z Właścicielem.

Użycie Plików cookie lub innych narzędzi do śledzenia przez niniejszą Witrynę internetową lub właścicieli usług stron trzecich, z których korzysta Witryna, ma na celu świadczenie Usługi wymaganej przez Użytkownika, jak też służy do innych celów opisanych w niniejszym dokumencie lub Polityce plików cookie, o ile jest ona dostępna.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane osobowe stron trzecich pozyskane, opublikowane lub przekazane poprzez niniejszą Witrynę internetową i oświadczają, że mają zgodę strony trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.

Metoda i miejsce przetwarzania Danych

Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do Danych, udostępnianiu ich, modyfikacji lub niszczeniu.

Przetwarzanie Danych zachodzi za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacji oraz w sposób ściśle związany ze wskazanymi celami przetwarzania. W pewnych przypadkach Dane mogą być dostępne nie tylko dla Właściciela, ale również dla określonych osób odpowiedzialnych za działanie niniejszej Witryny internetowej (działy: administracji, sprzedaży, marketingu, prawny, zarządzania systemem) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak firmy świadczące usługi techniczne, dostawcy poczty, dostawcy hostingu, firmy z branży IT, agencje z branży komunikacji) wyznaczonych, o ile zachodzi taka konieczność, na Podmioty przetwarzające dane przez Właściciela. Aktualną listę tych podmiotów można uzyskać w dowolnym momencie od Właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel ma prawo do przetwarzania Danych osobowych Użytkowników, jeżeli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

Użytkownicy wyrazili na to zgodę w odniesieniu do co najmniej jednego konkretnego celu. Uwaga: w niektórych systemach prawnych Właściciel może mieć pozwolenie na przetwarzanie Danych osobowych do momentu, w którym Użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu („rezygnacja”), bez potrzeby opierania się na zgodzie lub innej z wymienionych niżej podstaw prawnych. Ta zasada nie ma jednak zastosowania w przypadkach, gdy przetwarzanie Danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;

przekazanie danych jest konieczne do realizacji umowy z Użytkownikiem i/lub dowolnych obowiązków przedumownych;

przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia wymogu prawnego, którego podmiotem jest Właściciel;

przetwarzanie powiązane jest z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub odbywa się w ramach oficjalnie nadanego Właścicielowi upoważnienia;

przetwarzanie jest konieczne dla celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami Właściciela lub strony trzeciej.

W każdym przypadku Właściciel chętnie wyjaśni, na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie, w szczególności czy przekazanie Danych osobowych jest wymogiem prawnym czy umownym, czy też wymagane jest dla zawarcia umowy.

Miejsce

Dane przetwarzane są w obiektach operacyjnych Właściciela oraz w innych miejscach, gdzie zlokalizowane są podmioty zajmujące się przetwarzaniem.

W zależności od lokalizacji Użytkownika jego Dane mogą zostać przekazane do państwa innego niż państwo Użytkownika. Więcej informacji na temat miejsca przetwarzania takich przekazywanych Danych można znaleźć w części niniejszego dokumentu dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

Użytkownicy mają również prawo poznać podstawę prawną przekazywania Danych do państw poza Unią Europejską lub do organizacji międzynarodowych podlegających publicznemu prawu międzynarodowemu albo założonych przez dwa lub więcej państw, takich jak ONZ, jak też do uzyskania informacji o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu ochrony ich Danych.

Jeżeli przekazanie ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej z odpowiednich części niniejszego dokumentu lub wysyłając zapytanie do Właściciela (dane kontaktowe znajdują się w części dotyczącej kontaktu).

Okres przechowywania

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, w których zostały zebrane.

Dlatego też:

Dane osobowe zebrane do celów związanych z realizacją umowy między Właścicielem i Użytkownikiem są przechowywane do momentu pełnej realizacji umowy.

Dane osobowe zebrane do celów dbania o prawnie uzasadnione interesy Właściciela są przechowywane tak długo, jak jest to wymagane do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą uzyskać konkretne informacje na temat prawnie uzasadnionych interesów Właściciela z odpowiednich części niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może mieć prawo przechowywania Danych osobowych przez dłuższy okres czasu, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowania Danych osobowych przez dłuższy okres czasu w przypadkach, gdy jest to konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub w razie nakazu ze strony organu władzy.

Po upływie okresu przechowywania Dane osobowe zostają usunięte. Dlatego też prawo do dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie pozostaje w mocy po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika zbierane są, aby pozwolić Właścicielowi na świadczenie Usługi, wywiązanie się z jego obowiązków prawnych, odpowiadanie na żądania w ramach egzekwowania praw, ochronę jego praw i interesów (lub praw i interesów Użytkowników i stron trzecich), wykrywanie szkodliwych działań i oszustw, jak też w następujących celach: reklama, analityka, wyświetlenie treści z platform zewnętrznych, zarządzanie znacznikami, remarketing i targetowanie behawioralne, hosting i infrastruktura backendowa, obsługa płatności, optymalizacja i podział ruchu, mapowanie ciepła i nagrywanie sesji, rejestracja i uwierzytelnianie, komentowanie treści, interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi, interakcje oparte na lokalizacji, partnerstwo komercyjne, interakcja z platformami oferującymi czat na żywo, interakcja z platformami wsparcia i informacji zwrotnych, zarządzanie prośbami o pomoc i kontakt, monitorowanie infrastruktury, ochrona przed spamem i kontakt z Użytkownikiem.

Konkretne informacje na temat Danych osobowych używanych w każdym z tych celów można znaleźć w części pt. „Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych osobowych”.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych osobowych

Dane osobowe zbierane są w następujących celach i za pomocą następujących usług:

Reklama

Ten typ usługi pozwala na wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej w formie banerów i innych reklam w niniejszej Witrynie internetowej, które mogą być oparte na zainteresowaniach Użytkownika.

Nie oznacza to, że wszystkie Dane osobowe używane są w tym celu. Informacje i warunki korzystania wyświetlone są poniżej.

Niektóre z usług na liście poniżej mogą korzystać z Plików cookie w celu identyfikowania Użytkowników lub też stosować technikę retargetowania behawioralnego, tj. wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, w tym zaobserwowanych poza niniejszą Witryną internetową. Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać polityki prywatności odpowiednich usług.

Oprócz możliwości rezygnacji oferowanej przez każdą z poniższych usług Użytkownik może nie zgodzić się na używanie plików cookie przez stronę trzecią na stronie rezygnacji Network Advertising Initiative.

Google AdSense (Google Inc.)

Google AdSense to usługa reklamowa świadczona przez Google Inc. Usługa ta korzysta z Pliku cookie „DoubleClick”, który śledzi użycie niniejszej Witryny internetowej oraz zachowanie Użytkownika w odniesieniu do reklam oraz oferowanych produktów i usług.

Użytkownicy mogą zablokować wszystkie Pliki cookie DoubleClick, wchodząc na stronę: google.com/settings/ads/onweb/optout.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone –Polityka prywatności – Rezygnacja.

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising to usługa reklamowa świadczona przez Microsoft Corporation.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone –Polityka prywatności – Rezygnacja. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Criteo (Criteo SA)

Criteo to usługa reklamowa świadczona przez Criteo SA.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Francja – Polityka prywatności – Rezygnacja.

Google Ad Manager (Google Inc.)

Google Ad Manager to usługa reklamowa świadczona przez Google LLC, która pozwala Właścicielowi na prowadzenie kampanii reklamowych razem z zewnętrznymi sieciami reklamowymi, z którymi Właściciel nie ma bezpośrednich związków, o ile nie stwierdzono inaczej w niniejszym dokumencie. Aby zrezygnować z bycia śledzonym przez różne sieci reklamowe, Użytkownicy mogą skorzystać z Youronlinechoices. Aby zrozumieć, jak Google używa danych, należy zapoznać się z polityką partnerską Google.

Ta usługa korzysta z Pliku cookie „DoubleClick”, który śledzi użycie niniejszej Witryny internetowej oraz zachowanie Użytkownika w odniesieniu do reklam oraz oferowanych produktów i usług. Użytkownicy mogą zablokować wszystkie Pliki cookie DoubleClick, klikając:google.com/settings/ads/onweb/optout.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

Facebook Audience Network to usługa reklamowa świadczona przez Facebook, Inc. Aby zrozumieć, jak Facebook używa Danych, należy zapoznać się z polityką serwisu Facebook dotyczącą danych. Niniejsza Witryna internetowa może używać identyfikatorów dla urządzeń mobilnych (w tym, odpowiednio, Android Advertising ID lub Advertising Identifier dla iOS) oraz technologii podobnych do plików cookie w celu świadczenia usługi Facebook Audience Network. Jednym ze sposobów, w jakie Audience Network wyświetla reklamy, jest korzystanie z preferencjiUżytkownika dotyczących reklam. Użytkownik może sprawować nad tym kontrolę poprzez ustawienia reklam w serwisie Facebook. Użytkownicy mogą zrezygnować z części targetowania przez Audience Network, stosując odpowiednie ustawienia urządzenia, np. ustawienia reklam na urządzeniach dla telefonów komórkowych, lub postępując zgodnie z instrukcjami w innych częściach niniejszej Polityki prywatności związanymi z Audience Network, o ile są dostępne.

Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookie; unikatowe identyfikatory urządzeń dla celów reklamowych (np. Google Advertiser ID lub IDFA); Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościRezygnacja.

Analityka

Usługi zawarte w niniejszej części pozwalają Właścicielowi na monitorowanie i analizowanie ruchu sieciowego i mogą być używane do śledzenia zachowań Użytkowników.

Śledzenie konwersji Google Ads (Google Inc.)

Śledzenie konwersji Google Ads to usługa analityczna świadczona przez Google Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Google Ads z czynnościami wykonywanymi w niniejszej Witrynie internetowej.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to internetowa usługa analityczna świadczona przez Google Inc. („Google”). Google używa gromadzonych Danych w celu śledzenia i badania korzystania z niniejszej Witryny internetowej, przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.

Google może używać gromadzonych Danych do kontekstualizacji i personalizacji reklam we własnej sieci reklamowej.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościRezygnacja.

Rozszerzenie Display Advertising dla Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics w niniejszej Witrynie internetowej może używać reklam Google opartych o zainteresowania klienta, danych o użytkownikach od stron trzecich oraz informacji pozyskiwanych przez Plik cookie DoubleClick, aby poszerzać czynności analityczne o dane demograficzne oraz dane dotyczące zainteresowań i interakcji z reklamami.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościRezygnacja.

Śledzenie konwersji Facebook Ads (Facebook Pixel) (Facebook, Inc.)

Śledzenie konwersji Facebook Ads (Facebook Pixel) to usługa analityczna świadczona przez Facebook, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Facebook z czynnościami wykonywanymi w niniejszej Witrynie internetowej. Facebook Pixel śledzi konwersje, które można przypisać do reklam w serwisach Facebook, Instagram i Audience Network.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Rozszerzenie User ID dla Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics w niniejszej Witrynie internetowej korzysta z opcji zwanej User ID. Ta funkcja pozwala na bardziej precyzyjne śledzenie Użytkowników poprzez kojarzenie jednego Użytkownika z tym samym identyfikatorem (ID) podczas różnych sesji i na różnych urządzeniach. Funkcja ta ustawiona jest w sposób, który nie pozwala Google na identyfikację osoby ani na identyfikację urządzenia na stałe.

Rozszerzenie User ID może umożliwić skojarzenie Danych z Google Analytics z innymi Danymi dotyczącymi Użytkownika zebranymi przez niniejszą Witrynę internetową.

Link do rezygnacji umieszczony poniżej pozwala tylko na rezygnację na używanym akurat urządzeniu, ale nie zapobiega niezależnemu śledzeniu przez Właściciela. Aby sprzeciwić się takiemu śledzeniu, należy skontaktować się z Właścicielem, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w niniejszej Polityce prywatności.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Partnerstwo komercyjne

Ten typ usługi pozwala niniejszej Witrynie internetowej na wyświetlanie reklam produktów lub usług stron trzecich. Reklamy mogą być wyświetlane albo jako linki reklamowe, albo jako banery wykorzystujące różnego rodzaju pliki graficzne.

Kliknięcia ikony lub baneru w Aplikacji są śledzone przez usługi stron trzecich wymienione poniżej, a następnie przekazywane niniejszej Witrynie internetowej.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów zbieranych danych można znaleźć w polityce prywatności każdej z tych usług.

LinkShare (Rakuten Marketing LLC)

LinkShare to usługa partnerstwa komercyjnego świadczona przez Rakuten Marketing LLC.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Kontakt z Użytkownikiem

Lista mailingowa lub newsletter (niniejsza Witryna internetowa)

Gdy Użytkownik dołącza do listy mailingowej lub grona odbiorców newslettera, jego adres e-mail zostaje dodany do listy danych kontaktowych osób, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje reklamowe lub promocyjne dotyczące niniejszej Witryny internetowej. Adres e-mail Użytkownika może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji w niniejszej Witrynie internetowej lub po dokonaniu zakupu.

Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookie, państwo, data urodzenia, adres e-mail, imię, płeć; nazwisko.

Komentowanie treści

Usługi komentowania treści pozwalają Użytkownikom na wpisywanie i publikowanie komentarzy dotyczących treści niniejszej Witryny internetowej.

W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela Użytkownicy mogą również zostawiać komentarze anonimowe. Jeżeli wśród Danych osobowych Użytkownika znajduje się adres e-mail, może zostać użyty do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy.

Jeżeli została zainstalowana usługa koment wania treści świadczona przez stronę trzecią, może ona gromadzić dane dotyczące ruchu sieciowego na stronach, gdzie działa usługa komentowania, nawet jeżeli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi komentowania treści.

Facebook Comments (Facebook, Inc.)

Facebook Comments to usługa komentowania treści świadczona przez Facebook, Inc., umożliwiająca Użytkownikowi zostawianie komentarzy i udostępnianie ich na Facebooku.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten typ usługi pozwala na oglądanie treści zamieszczanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio na stronach niniejszej Witryny internetowej oraz na interakcje z nimi.

Ten typ usługi może gromadzić dane dotyczące ruchu sieciowego na stronach, na których zainstalowano usługę, nawet jeżeli Użytkownicy z niej nie korzystają.

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts to usługa wizualizacji kroju pisma świadczona przez Google Inc., która pozwala niniejszej Witrynie internetowej na wkomponowywanie treści tego rodzaju na jej stronach.

Przetwarzane Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; różne typy Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Fonts.com Web Fonts (Monotype Imaging Holdings Inc.)

Fonts.com Web Fonts to usługa wizualizacji kroju pisma świadczona przez Monotype Imaging Holdings Inc., która pozwala niniejszej Witrynie internetowej na wkomponowywanie treści tego rodzaju na jej stronach.

Przetwarzane Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; różne typy Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Instagram Widget (Instagram, Inc.)

Instagram to usługa wizualizacji obrazów świadczona przez Instagram, Inc., która pozwala niniejszej Witrynie internetowej na wkomponowywanie treści tego rodzaju na jej stronach.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

MyFonts (MyFonts Inc.)

MyFonts to usługa wizualizacji kroju pisma świadczona przez MyFonts Inc., która pozwala niniejszej Witrynie internetowej na wkomponowywanie treści tego rodzaju na jej stronach.

Przetwarzane Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; różne typy Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Google Maps Widget (Google Inc.)

Google Maps to usługa wizualizacji map świadczona przez Google Inc., która pozwala niniejszej Witrynie internetowej na wkomponowywanie treści tego rodzaju na jej stronach.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Adobe Fonts (Adobe Systems Incorporated)

Adobe Fonts to usługa wizualizacji kroju pisma świadczona przez Adobe Systems Incorporated, która pozwala niniejszej Witrynie internetowej na wkomponowywanie treści tego rodzaju na jej stronach.

Przetwarzane Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; różne typy Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Vimeo Video (Vimeo, LLC)

Vimeo to usługa wizualizacji treści wideo świadczona przez Vimeo, LLC, która pozwala niniejszej Witrynie internetowej na wkomponowywanie treści tego rodzaju na jej stronach.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

YouTube Video Widget (Google Inc.)

YouTube to usługa wizualizacji treści wideo świadczona przez Google Inc., która pozwala niniejszej Witrynie internetowej na wkomponowywanie treści tego rodzaju na jej stronach.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Obsługa płatności

Usługi obsługi płatności pozwalają niniejszej Witrynie internetowej na przetwarzanie płatności dokonywanych kartą kredytową, przelewem tradycyjnym lub innymi metodami. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, niniejsza Witryna internetowa przekazuje pośrednikom finansowym obsługującym daną transakcję jedynie informacje niezbędne do jej dokonania.

Niektóre z tych usług mogą również umożliwić wysyłanie o określonej godzinie wiadomości do Użytkownika, np. wiadomości e-mail zawierających faktury lub powiadomień dotyczących płatności.

Apple Pay (Apple Inc.)

Apple Pay to usługa płatnicza świadczona przez Apple Inc., która pozwala Użytkownikom na dokonywanie płatności za pomocą telefonów komórkowych.

Przetwarzane Dane osobowe: różne typy Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Braintree (PayPal Inc.)

Braintree to usługa płatnicza świadczona przez Braintree, oddział PayPal, Inc.

Przetwarzane Dane osobowe: różne typy Danych określone w polityce prywatności usługi.

PayPal (PayPal Inc.)

PayPal to usługa płatnicza świadczona przez PayPal Inc., która pozwala Użytkownikom na dokonywanie płatności online.

Przetwarzane Dane osobowe: różne typy Danych określone w polityce prywatności usługi.

Mapowanie ciepła (heat mapping) i nagrywanie sesji

Usługi mapowania ciepła używane są do wyświetlania obszarów strony, w których Użytkownicy najczęściej ruszają lub klikają myszką. Pokazuje to, które punkty budzą największe zainteresowanie. Usługi te pozwalają na monitorowanie i analizowanie ruchu sieciowego i śledzenie zachowań Użytkownika.

Niektóre z tych usług mogą nagrywać sesje i udostępniać je do późniejszego odtworzenia w formie wizualnej.

Crazy Egg (Crazyegg)

Crazy Egg to usługa mapowania ciepła świadczona przez Crazy Egg, Inc.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Inspectlet (Inspectlet Inc.)

Inspectlet to usługa nagrywania sesji i mapowania ciepła świadczona przez Inspectlet Inc.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Smartlook (Smartsupp.com, s.r.o.)

Smartlook to usługa nagrywania sesji i mapowania ciepła świadczona przez Smartsupp.com, s.r.o.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania; różne typy Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Republika Czeska – Polityka prywatności.

Hosting i infrastruktura backendowa

Ten typ usługi polega na hostingu Danych oraz plików, które pozwalają niniejszej Witrynie internetowej na działanie i jej rozdzielanie oraz na zapewnienie gotowej infrastruktury do działania konkretnych funkcji lub części niniejszej Witryny. Niektóre z tych usług funkcjonują poprzez serwery zlokalizowane w różnych miejscach, co sprawia, że trudno jest ustalić konkretną lokalizację, gdzie przechowywane są Dane osobowe.

Algolia (Algolia SAS)

Algolia to usługa hostingowa i backendowa świadczona przez Algolia SAS.

Przetwarzane Dane osobowe: różne typy Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Francja – Polityka prywatności.

Monitorowanie infrastruktury

Ten typ usługi pozwala niniejszej Witrynie internetowej na monitorowanie użycia i zachowania własnych komponentów, co pozwala na zwiększanie efektywności, ulepszanie działania, konserwacji i rozwiązywania problemów w Witrynie.

Jakie Dane osobowe są przetwarzane zależy od cech charakterystycznych i sposobu wdrożenia tych usług, których funkcją jest filtrowanie czynności Witryny internetowej.

New Relic (New Relic)

New Relic to usługa monitorowania świadczona przez New Relic Inc.

Sposób integracji New Relic oznacza, że usługa ta filtruje cały ruch w niniejszej Witrynie internetowej, tj. komunikację pomiędzy Aplikacją a przeglądarką lub urządzeniem Użytkownika, a jednocześnie pozwala na gromadzenie danych analitycznych w Witrynie.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania; różne typy Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom to usługa monitorowania świadczona przez Pingdom AB.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Szwecja – Polityka prywatności.

Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami mediów społecznościowych

Ten typ usługi pozwala na interakcje z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron niniejszej Witryny internetowej.

Interakcje i informacje pozyskane przez niniejszą Witrynę internetową podlegają zawsze ustawieniom prywatności Użytkownika dla danej sieci społecznościowej.

Ten typ usługi może gromadzić dane dotyczące ruchu na stronach, na których zainstalowano usługę, nawet jeżeli Użytkownicy nie korzystają z niej.

Zalecane jest wylogowanie się z danej usługi, aby upewnić się, że dane przetwarzane w niniejszej Witrynie internetowej nie są łączone ponownie z profilem Użytkownika.

Przycisk polubienia i widgety społecznościowe serwisu Facebook (Facebook, Inc.)

Przycisk polubienia i widgety społecznościowe serwisu Facebook (Facebook, Inc.) to usługi pozwalające na interakcje z siecią społecznościową Facebook, świadczone przez Facebook, Inc.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Przycisk „Przypnij” i widgety społecznościowe serwisu Pinterest (Pinterest)

Przycisk „Przypnij” i widgety społecznościowe serwisu Pinterest to usługi pozwalające na interakcje z platformą Pinterest, świadczone przez Pinterest Inc.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

ShareThis (Sharethis Inc.)

ShareThis to usługa świadczona przez ShareThis Inc. wyświetlająca widget pozwalający na interakcje z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi, jak też na dzielenie się treściami z niniejszej Witryny internetowej.

W zależności od konfiguracji usługa ta może wyświetlać widgety należące do stron trzecich, takich jak zarządcy sieci społecznościowych, w których interakcje są upubliczniane. W takim przypadku również strony trzecie udostępniające widget zostaną poinformowane o interakcjach i Danych dotyczących użytkowania na stronach, na których zainstalowano usługę.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Przycisk Tweet i widgety społecznościowe serwisu Twitter (Twitter, Inc.)

Przycisk Tweet i widgety społecznościowe serwisu Twitter to usługi pozwalające na interakcje z siecią społecznościową Twitter, świadczone przez Twitter, Inc.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Przycisk i widgety społecznościowe serwisu YouTube (Google Inc.)

Przycisk i widgety społecznościowe serwisu YouTube to usługi pozwalające na interakcje z siecią społecznościową YouTube, świadczone przez Google Inc.

Przetwarzane Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Interakcja z platformami oferującymi czat na żywo

Ten typ usługi pozwala Użytkownikom na interakcje z platformami stron trzecich oferującymi czat na żywo bezpośrednio ze stron niniejszej Witryny, aby umożliwić kontakt z pracownikami Działu Pomocy niniejszej Witryny.

Jeżeli jedna z tych usług została zainstalowana, może gromadzić Dane dotyczące przeglądania i użytkowania ze stron, na których ją zainstalowano, nawet jeżeli Użytkownicy nie korzystają aktywnie z tej usługi. Ponadto rozmowy na czacie na żywo mogą być zapisywane.

Zopim Widget (Zopim Technologies Pte Ltd)

Zopim Widget to usługa umożliwiająca interakcje z platformą oferującą czat na żywo Zopim, świadczona przez Zopim Technologies Pte Ltd.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Singapur – Polityka prywatności.

Interakcje z platformami pomocy i informacji zwrotnych

Ten typ usługi pozwala Użytkownikom na interakcję z zewnętrznymi platformami pomocy i informacji zwrotnych bezpośrednio ze stron niniejszej Witryny.

Jeżeli jedna z tych usług została zainstalowana, może gromadzić Dane dotyczące przeglądania i użytkowania ze stron, na których ją zainstalowano, nawet jeżeli Użytkownicy nie korzystają aktywnie z tej usługi.

Zendesk Widget (Zendesk)

Zendesk Widget to usługa umożliwiająca interakcje z platformą pomocy i informacji zwrotnych Zendesk, świadczona przez Zendesk Inc.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Interakcje opartena lokalizacji

Geolokalizacja (niniejsza Witryna internetowa)

Niniejsza Witryna internetowa może zbierać Dane lokalizacyjne dotyczące Użytkownika, używać ich i je udostępniać, aby świadczyć usługi oparte o lokalizację.

Większość przeglądarek i urządzeń zapewnia narzędzia umożliwiające automatyczną rezygnację z tej opcji. Jeżeli udzielono wyraźnej zgody, niniejsza Witryna internetowa może śledzić lokalizację Użytkownika.

Przetwarzane Dane osobowe: lokalizacja geograficzna.

Zarządzanie prośbami o pomoc i kontakt

Ten typ usługi pozwala niniejszej Witrynie internetowej zarządzać prośbami o pomoc i kontakt otrzymywanymi pocztą elektroniczną lub za pomocą innych środków, np. formularza kontaktowego.

To, jakie Dane osobowe są przetwarzane, zależy od informacji udostępnionych przez Użytkownika w wiadomościach oraz od środka komunikacji (może to być np. adres e-mail).

Zendesk (Zendesk)

Zendesk to usługa zarządzania prośbami o pomoc i kontakt świadczona przez Zendesk Inc.

Przetwarzane Dane osobowe: różne typy Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Rejestracja i uwierzytelnianie

Przez rejestrację lub uwierzytelnianie Użytkownicy pozwalają niniejszej Witrynie internetowej na identyfikowanie ich i udzielanie im dostępu do określonych usług.

W zależności od tego, co opisano poniżej, usługi rejestracji i uwierzytelniania mogą świadczyć strony trzecie. W takim przypadku niniejsza Witryna internetowa ma dostęp do niektórych Danych przechowywanych przez te usługi stron trzecich w celach rejestracji lub identyfikacji.

Rejestracja bezpośrednia (niniejsza Witryna internetowa)

Użytkownik rejestruje się, wypełniając formularz rejestracyjny i udostępniając swoje Dane osobowe bezpośrednio niniejszej Witrynie internetowej.

Przetwarzane Dane osobowe: adres do fakturowania; państwo; dane związane z punktem sprzedaży; data urodzenia; adres e-mail; imię; płeć; nazwisko; hasło; numer telefonu; adres do wysyłki; identyfikator Użytkownika; różne typy Danych.

Remarketing i targetowanie behawioralne

Ten typ usługi pozwala niniejszej Witrynie internetowej i jej partnerom na planowanie, optymalizację oraz wyświetlanie reklam w oparciu o użycie przez Użytkownika niniejszej Witryny w przeszłości.

Czynność ta jest możliwa poprzez śledzenie Danych dotyczących użytkowania i użycie Plików cookie. Uzyskane w ten sposób informacje przekazywane są partnerom zarządzającym działaniami remarketingu i targetowania behawioralnego.

Oprócz możliwości rezygnacji oferowanej przez każdą z poniższych usług Użytkownik może nie zgodzić się na używanie plików cookie przez stronę trzecią na stronie rezygnacji Network Advertising Initiative.

Remarketing z Google Analytics (Google LLC)

Remarketing z Google Analytics to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google LLC, która łączy czynności śledzenia wykonywane przez Google Analytics i jego Pliki cookie z siecią reklamową Google Ads oraz Plikiem cookie DoubleClick.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Criteo Dynamic Retargeting (Criteo SA)

Criteo Dynamic Retargeting to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Criteo SA, która łączy działania niniejszej Witryny internetowej z siecią reklamową Criteo.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Francja – Polityka prywatnościRezygnacja.

Rozszerzenie Google Ad Manager Audience (Google LLC)

Rozszerzenie Google Ad Manager Audience to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google LLC, która śledzi użytkowników odwiedzających niniejszą Witrynę internetową oraz pozwala wybranym partnerom reklamowym na wyświetlanie tym użytkownikom reklam ukierunkowanych w całym Internecie.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Google Ads Remarketing (Google LLC)

Google Ads Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez by Google LLC, która łączy działania niniejszej Witryny internetowej z siecią reklamową Google Ads i Plikiem cookie DoubleClick. Użytkownicy mogą nie zgodzić się na wykorzystywanie przez Google plików cookie do personalizacji reklam, zmieniając Ustawienia Google Ads.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc., która łączy działania niniejszej Witryny internetowej z siecią reklamową serwisu Facebook.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; adres e-mail.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościRezygnacja.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc., która łączy działania niniejszej Witryny internetowej z siecią reklamową serwisu Facebook.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościRezygnacja.

Twitter Remarketing (Twitter, Inc.)

Twitter Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Twitter, Inc., która łączy działania niniejszej Witryny internetowej z siecią reklamową serwisu Twitter.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Twitter Tailored Audiences (Twitter, Inc.)

Twitter Tailored Audiencs to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Twitter, Inc., która łączy działania niniejszej Witryny internetowej z siecią reklamową serwisu Twitter.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; adres e-mail.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Ochrona przed spamem

Ten typ usługi analizuje ruch w niniejszej Witrynie internetowej, który może zawierać Dane osobowe Użytkownika, co ma na celu filtrowanie tych danych od części ruchu, wiadomości i treści uznawanych za spam.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA to usługa ochrony przed spamem świadczona przez Google Inc.

Użycie reCAPTCHA podlega polityce prywatności i warunkom korzystania Google.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager to usługa zarządzania znacznikami świadczona przez Google LLC.

Przetwarzane Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Optymalizacja i podział ruchu

Ten typ usługi pozwala niniejszej Witrynie internetowej na podział treści za pomocą serwerów zlokalizowanych w różnych krajach w celu optymalizacji ich działania.

Jakie Dane osobowe są przetwarzane zależy od cech charakterystycznych i sposobu wdrażania usług. Funkcją tych usług jest filtrowanie komunikacji pomiędzy niniejszą Witryną internetową a przeglądarką Użytkownika.

Biorąc pod uwagę szeroki zasięg tego systemu, trudno jest ustalić lokalizacje, do których mogą być wysyłane treści potencjalnie zawierające Informacje osobiste dotyczące Użytkownika.

Cloudflare (Cloudflare)

Cloudflare to usługa optymalizacji i podziału ruchu świadczona przez Cloudflare Inc.

Sposób integracji Cloudflare oznacza, że usługa ta filtruje cały ruch przechodzący przez niniejszą Witrynę internetową, tj. komunikację pomiędzy niniejszą Witryną a przeglądarką Użytkownika, a jednocześnie pozwala na gromadzenie danych analitycznych z Witryny.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; różne typy Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Sucuri CloudProxy (Sucuri, Inc.)

Sucuri CloudProxy to usługa optymalizacji i podziału ruchu świadczona przez Sucuri, Inc.

Sposób integracji Sucuri CloudProxy oznacza, że usługa ta filtruje cały ruch przechodzący przez niniejszą Witrynę internetową, tj. komunikację pomiędzy niniejszą Witryną a przeglądarką Użytkownika, a jednocześnie pozwala na gromadzenie danych analitycznych z Witryny.

Przetwarzane Dane osobowe: różne typy Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Dalsze informacje dotyczące danych osobowych

Zarządzanie listą kontaktów i wysyłanie wiadomości

Emarsys (Emarsys UK Ltd)

Emarsys to usługa zarządzania adresami e-mail i wysyłania wiadomości świadczona przez Emarsys UK Ltd.

Zbierane Dane osobowe: Pliki cookie i adres e-mail.

Miejsce przetwarzania: Wielka Brytania – Polityka prywatności.

Zbierane dane osobowe: państwo, data urodzenia, adres e-mail, imię, nazwisko, płeć i Dane dotyczące użytkowania.

Sendgrid (Sendgrid)

Sendgrid to usługa zarządzania adresami e-mail i wysyłania wiadomości świadczona przez Sendgrid Inc.

Zbierane Dane osobowe: adres e-mail.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Spersonalizowane konsultacje e-mailowe i online ze specjalistami od pielęgnacji skóry

ELEMIS.COM oferuje również swoim klientom spersonalizowane konsultacje e-mailowe i online ze specjalistami od pielęgnacji skóry. Jeżeli zdecydujesz się na konsultację ze specjalistą, poprosimy Cię o podanie informacji osobistych dotyczących cech charakterystycznych Twojej skóry, alergii, danych medycznych oraz grupy wiekowej.

Olapic

Publikując Treści Użytkownika oznaczone #ELEMISeveryday lub innymi hashtagami ELEMIS na platformach serwisów społecznościowych i odpowiadając pozytywnie na prośbę ze strony ELEMIS lub publikując treści w galerii obrazów Elemis, zgadzasz się, że:

1. Udzielasz spółce ELEMIS i jej spółkom stowarzyszonym, spółkom należącym do jej grupy i/lub powiązanym z nią podmiotom (razem: „ELEMIS”) ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, niewyłącznego, przenoszalnego prawa do używania w celach marketingowych i/lub reklamowych (i) Twojego filmu lub Twoich filmów wideo, zdjęcia lub zdjęć, obrazów i/lub innych treści, które zostały opublikowane w naszej galerii obrazów lub które opublikowałeś(-aś) w serwisach Instagram, Facebook,Twitter, YouTube, Tumblr lub Vine i oznaczyłeś(-aś) hashtagiem #ELEMIS, #ELEMISeveryday lub innym hashtagiem używanym przez ELEMIS do zbierania treści w dowolnym momencie (razem: „Twoje Obrazy”), jak też (ii) Twojego pseudonimu lub Twojej nazwy użytkownika w mediach społecznościowych, zdjęcia profilowego, podpisu i informacji o lokalizacji, które zamieściłeś(-aś) w treści (razem: „Twoje Dane”) w dowolnych mediach, w tym, między innymi, w naszych witrynach i na naszych stronach internetowych w serwisach społecznościowych, w witrynach internetowych sprzedawców detalicznych, witrynach internetowych stron trzecich oraz sklepach stacjonarnych.

2. ELEMIS ma prawo do używania Twojej nazwy użytkownika, prawdziwego imienia i nazwiska, wizerunków, podobizn oraz innych identyfikujących Cię informacji w związku z dowolnym użyciem Twoich Obrazów.

3. ELEMIS może używać Twoich Obrazów, jak też je wyświetlać, kopiować, rozpowszechniać, transmitować, łączyć z innymi materiałami, modyfikować i/lub edytować z przyczyn prawnych i/lub regulacyjnych w dowolny uznany za stosowny sposób (zachowując jednak oryginalną opinię), bez żadnego zobowiązania wobec Ciebie ani zobowiązania do powiązania ich z Tobą w jakikolwiek sposób jako oryginalnego autora lub źródła.

Przyjmujesz do wiadomości, że ELEMIS może odmówić użycia Twoich Obrazów albo usunąć je z dowolnego powodu i bez podania przyczyny.

Udostępniając nam Twoje Obrazy na przedstawionych w niniejszym dokumencie warunkach, potwierdzasz i zgadzasz się, że:

(i) prawa do wszystkich Twoich Obrazów są Twoją własnością i/lub że masz pozwolenie od osoby lub osób przedstawionych na Twoich Obrazach do udzielenia praw, o których mowa w niniejszym dokumencie;

(ii) Ty i wszelkie inne osoby przedstawione na Twoich obrazach nie macie poniżej 18 lat;

(iii) użycie Twoich obrazów przez ELEMIS nie naruszy żadnego prawa ani prawa strony trzeciej; oraz

(iv) ELEMIS ma prawo do ujawnienia Twojej tożsamości dowolnej stronie trzeciej, która twierdzi, że Twoje Treści Użytkownika naruszają jej prawa.

Zapewniasz, że Twoje Obrazy są zgodne z prawdą i precyzyjne, jak też że nie tworzą fałszywego wrażenia, przesadnie przedstawiając efekty działania produktu lub produktów ELEMIS (czy to przez techniki przedprodukcyjne (w tym sztuczne rzęsy, przedłużane włosy itd.) czy postprodukcyjne (w tym filtry, retusz, edytowanie itd.)).

Rozumiesz i zgadzasz się, że Twoje Obrazy mogą zostać użyte przez strony trzecie poza naszą kontrolą, np. mogą stać się częścią tzw. komunikacji wirusowej (nieformalnej komunikacji z ust do ust) w witrynach internetowych stron trzecich, ze wskazaniem Ciebie jako autora lub bez takiego wskazania, oraz że w przypadkach, w których Twoje Obrazy zostaną użyte przez stronę trzecią lub w komunikacji wirusowej, spółka ELEMIS nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia lub postępowania prawne z tego wynikające.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie otrzymasz żadnej zapłaty od spółki ELEMIS za wykorzystanie przez nią Twoich Obrazów.

Zgadzasz się, aby spółka ELEMIS zebrała dowolne z przedstawionych przez Ciebie informacji osobistych, jak też aby używała ich i udostępniała je w związku z użyciem Twoich Obrazów, jak określono powyżej. Twoje informacje osobiste mogą zostać przekazane poza EOG lub być dostępne spoza niego, mogą być również udostępniane spółkom stowarzyszonym lub innym zaufanym stronom trzecim działającym w imieniu spółki ELEMIS. Publikując Twoje Obrazy lub w inny sposób przekazując spółce ELEMIS swoje informacje osobiste, zgadzasz się na zbieranie, użycie, udostępnianie, przekazywanie i przetwarzanie tych informacji zgodnie z niniejszymi Warunkami, Polityką prywatności ELEMIS oraz stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Nie będziesz pociągać spółki ELEMIS ani innych podmiotów działających w jej imieniu do odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub żądania związane z użyciem Twoich Obrazów zgodnie z niniejszą polityką.

Jeżeli chcesz, aby Twoje Obrazy zostały usunięte i nie chcesz już ich udostępniać lub nie chcesz, aby spółka ELEMIS kontaktowała się z Tobą w ich sprawie, zrezygnuj, wpisując poniżej swoje dane.

Spółka ELEMIS zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Warunków bez uprzedzenia.

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Obsługa klienta związana z dostawą Twojego zamówienia jest świadczona przez Parcelhub Limited, zewnętrzną spółkę z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Przekazujemy tej spółce Twoje informacje osobiste. Są one używane i chronione zgodnie z polityką prywatności tej spółki, której treść znajdziesz tutaj.

Sprzedaż produktów i usług online

Zbierane dane osobowe używane są do świadczenia Usług lub sprzedaży produktów Użytkownikowi, w tym do obsługi płatności i dokonywania ewentualnych dostaw.

Do Danych osobowych zbieranych w celu realizacji płatności zaliczają się: karta kredytowa, konto bankowe użyte do przelewu lub inne przewidziane metody płatności. Rodzaj Danych zbieranych przez niniejszą Witrynę internetową zależy od użytego systemu płatności.

Dane osobowe pozyskiwane ze źródeł innych niż Użytkownik

Właściciel niniejszej Witryny internetowej mógł w sposób pełnoprawny zebrać Dane osobowe Użytkowników bez ich wiedzy poprzez ponowne użycie Danych lub pozyskanie ich od stron trzecich z przyczyn wymienionych w części, w której podano podstawę prawną przetwarzania.

W przypadku gdy Właściciel zebrał Dane osobowe w ten sposób, Użytkownicy mogą znaleźć informacje na temat źródła w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Unikatowy numer identyfikacyjny urządzenia

Niniejsza Witryna internetowa może śledzić Użytkowników, przechowując unikatowe identyfikatory ich urządzeń, w celach analitycznych lub przechowywania preferencji Użytkowników.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z szeregu praw odnoszących się do użycia ich Danych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownicy mają prawo do:

wycofania zgody w dowolnym momencie Użytkownicy mają prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, jeżeli uprzednio wyrazili zgodę na przetwarzanie ich Danych osobowych.

sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich Danych Użytkownicy mają prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich Danych, jeżeli przetwarzanie jest dokonywane na podstawie prawnej innej niż ich zgoda. Dalsze informacje przedstawiono w oddzielnej części poniżej.

dostępu do Danych Użytkownicy mają prawo do uzyskania informacji, czy ich Dane przetwarzane są przez Właściciela, do zażądania ujawnienia pewnych aspektów przetwarzania oraz do otrzymania kopii Danych poddanych przetwarzaniu.

weryfikacji i żądania sprostowania Danych Użytkownicy mają prawo do zweryfikowania poprawności swoich Danych oraz do żądania ich aktualizacji lub sprostowania.

ograniczenia przetwarzania swoich Danych Użytkownicy mają prawo, w określonych warunkach, do ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał ich Danych w celu innym niż ich przechowywanie.

zażądania usunięcia lub pozbycia się inną metodą swoich Danych osobowych Użytkownicy mają prawo, w określonych warunkach, zażądać od Właściciela, aby wymazał ich Dane.

otrzymania swoich Danych i polecenia przekazania ich innemu administratorowi Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz, o ile jest to technicznie możliwe, do polecenia przekazania Danych innemu administratorowi bez przeszkód. Powyższy zapis ma zastosowanie, jeżeli Dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody Użytkownika, w ramach umowy, której stroną jest Użytkownik, lub w ramach wywiązywania się z obowiązków przedumownych wynikających z tej umowy.

złożenia skargi Użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu

W przypadkach gdy Dane osobowe przetwarzane są w interesie publicznym, w ramach wykonywania przez Właściciela nadanego mu oficjalnie prawa lub w celach dbania o prawnie uzasadnione interesy Właściciela, Użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając powód związany z ich konkretną sytuacją, aby uzasadnić swój sprzeciw.

Użytkownicy powinni być jednak świadomi, że jeżeli ich Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego, mogą oni sprzeciwić się przetwarzaniu w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi częściami niniejszego dokumentu.

Jak wykonywać te prawa

Wszelkie żądania związane z wykonywaniem praw Użytkownika mogą być kierowane do Właściciela przy użyciu danych kontaktowych zawartych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być składane nieodpłatnie i i Właściciel odpowie na nie możliwie jak najszybciej, ale zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Polityka dotycząca plików cookie

Niniejsza Witryna internetowa korzysta z Plików cookie i innych Identyfikatorów. Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie.

Dodatkowe informacje na temat zbierania i przetwarzania Danych


Kroki prawne

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać użyte przez Właściciela do celów prawnych w sądzie lub też na dowolnym etapie prowadzącym do ewentualnego procesu sądowego związanego z nieprawidłowym użyciem niniejszej Witryny internetowej lub powiązanych z nią Usług.

Użytkownik potwierdza swoją świadomość tego, że Właściciel może mieć obowiązek ujawnienia Danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej.

Dodatkowe informacje na temat Danych osobowych Użytkownika

Poza informacjami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności niniejsza Witryna internetowa może przekazać Użytkownikowi na jego życzenie dodatkowe, zależne od kontekstu informacje dotyczące konkretnych Usług lub zbierania i przetwarzania Danych osobowych.

Logi systemowe i konserwacja systemów

W celach operacyjnych i konserwacyjnych niniejsza Witryna internetowa i usługi stron trzecich mogą zbierać pliki, które nagrywają interakcje z niniejszą Witryną (logi systemowe), lub używać innych Danych osobowych (takich jak adres IP) w tym celu.

Informacje niezawarte w niniejszej Polityce

Właściciel może udostępnić na życzenie w dowolnym momencie dalsze informacje dotyczące zbierania i przetwarzania Danych osobowych. Dane kontaktowe znajdują się na początku niniejszego dokumentu.

W jaki sposób obsługiwane są żądania typu „Nie śledź”

Niniejsza Witryna internetowa nie obsługuje żądań typu „Nie śledź”.

Aby ustalić, czy którakolwiek z używanych przez Witrynę usług zewnętrznych spełnia żądania typu „Nie śledź”, należy zapoznać się z jej polityką prywatności.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian do niniejszej Polityki prywatności, powiadamiając Użytkowników o tym na niniejszej stronie i ewentualnie w niniejszej Witrynie internetowej i/lub – w zakresie, w jakim jest to technicznie i prawnie możliwe – wysyłając powiadomienie Użytkownikom za pośrednictwem dowolnej formy kontaktu dostępnej dla Właściciela. Zdecydowanie zalecamy częste sprawdzanie niniejszej strony, w tym daty ostatniej modyfikacji widocznej na dole strony.

Jeżeli wprowadzone zmiany miałyby wpłynąć na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel uzyska od Użytkownika w miarę konieczności nową zgodę.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w powiązaniu z innymi informacjami – w tym z osobistym numerem identyfikacyjnym – pozwalają na identyfikację lub wpływają na możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

Dane dotyczące użytkowania

Informacje zbierane automatycznie przez niniejszą Witrynę internetową (lub usługi stron trzecich, z których korzysta ta Witryna), do których mogą należeć: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników odwiedzających niniejszą Witrynę, adresy URI (Uniform Resource Identifier), godzina wysłania żądania, metoda użyta do przesłania żądania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi od serwera (sukces, błąd itd.), państwo pochodzenia, cechy przeglądarki i system operacyjny używany przez Użytkownika, różne dane czasowe dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz dane dotyczące ścieżki przebytej w Aplikacji z wyszczególnieniem kolejności odwiedzonych stron, jak też inne parametry systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z niniejszej Witryny internetowej – tożsama, o ile nie stwierdzono inaczej, z Osobą, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane (lub Nadzorca danych)

Osoba fizyczna lub prawna, urząd publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający Dane osobowe w imieniu Administratora danych, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności.

Administrator danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, urząd państwowy, agencja lub inny organ, który/która, samodzielnie lub wspólnie z innymi jednostkami, ustala cele i środki przetwarzania Danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa w zakresie działania i korzystania z niniejszej Witryny internetowej. Administrator danych, o ile nie stwierdzono inaczej, jest Właścicielem niniejszej Witryny internetowej.

Niniejsza Witryna internetowa (lub niniejsza Aplikacja)

Sposób, w który Dane osobowe Użytkownika są zbierane i przetwarzane.

Usługa

Usługa świadczona przez niniejszą Witrynę internetową, jak opisano w warunkach względnych (o ile są dostępne) i w niniejszej witrynie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie stwierdzono inaczej, wszelkie wzmianki w niniejszym dokumencie dotyczące Unii Europejskiej odnoszą się do wszystkich obecnych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookie

Małe zestawy danych przechowywane na urządzeniu Użytkownika.

Nota prawna

Niniejsza informacja dotycząca prywatności została przygotowana na podstawie przepisów różnych dokumentów prawnych, w tym art. 13/14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Witryny internetowej, o ile w niniejszym dokumencie nie stwierdzono inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 2 października 2019 r.